Nhà máy Ford Hải Dương - Hunter Vietnam
FORD

Nhà máy Ford Hải Dương

06/07/2021

Ford

Nhà máy Ford Vietnam Hải Duong đâgu tư bổ xung máy cân bằng lốp Road Force Elite và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57 cho dây chuyền sản xuất