B-Select - TT Lốp Bích Hiền - Đà Nẵng - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

B-Select – TT Lốp Bích Hiền – Đà Nẵng

10/02/2023

B-Select Bích Hiền Đà nẵng là xưởng lốp đầu tiên của Miền Trung đầu tư 2 giàn máy Hunter trong 1 xưởng