Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc - Hunter Vietnam
TOYOTA

Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

22/05/2013

Toyota

Toyota khuyến nghị cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite cho tất cả các nhà máy Toyota trên toàn thế giới. Toyota Motor Corporation (TMC) ở Nhật Bản khuyến nghị độc quyền sử dụng các sản phẩm cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite ở tất cả bộ phận kiểm tra chất lượng ( Audit sector ) của các nhà máy Toyota trên toàn thế giới. Các cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite là các camera 3D của máy căn chỉnh duy nhất được chấp nhận bởi Toyota. Toyota Motor Corporation trước đây cho rằng không có máy căn chỉnh nào đáp ứng được yêu cầu nghiêm khắc và độ chính xác của họ. Tuy nhiên , Sau khi thực hiện nhiều bài kiểm tra độ chính xác và tính nhất quán ở các cơ sở của TMC tại Nhật Bản, các cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite đã đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của TMC. TMC đã thông báo với các chi nhánh của mình trên toàn cầu của họ và yêu cầu Hunter thông báo với các nhà phân phối để họ có thể sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đặt hàng của Toyota trong tương lai