T&S CARTEK NEWS

Nhà máy Ford Vietnam Hải Duong đâgu tư bổ xung máy cân bằng lốp Road Force Elite và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57 cho dây chuyền sản xuất

10:28 , 06-07-2021

Nhà máy Ford Vietnam Hải Duong đâgu tư bổ xung máy cân bằng lốp Road Force Elite và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57 cho dây chuyền sản xuất