T&S CARTEK NEWS

Astor Matin Sai Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter Hoa Kỳ

21:55 , 25-01-2020

Bentley - Lamboghini - Astomatin  Sài Gòn tại số 7 Tân Thuận, Q7, tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter made in USA

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

\